zaterdag 11 februari 2012

Blog: 'Geen profiel om Trots op te zijn'

PvdA-raadslid Rob de Geest blogt over het recente raadsdebat over het armoedebeleid, waarbij een amendement van o.a. de PvdA-fractie werd verworpen. Dit gebeurde na ingetrokken steun van de fractie van TrotsopNL die aangeeft zich hiermee te hebben willen profileren.

Hoe boos mag je zijn als een collega-fractie tijdens een raadsvergadering onverwachts tegen een belangrijk amendement stemt wat een bezuiniging op het armoedebeleid moest voorkomen? Tegen een amendement wat die fractie mee indiende en medeondertekende. En een tegenstem die pas bleek toen de handen van de raadsleden omhoog gingen. Het overkwam ons als PvdA-fractie toen we afgelopen week een amendement indienden bij het raadsdebat over de armoederegeling voor 2012.

Samen met GrLinks, SP, CDA en CU dienden we een amendement in om een extra rijksbezuiniging van 240.000 euro op de armoederegeling op een andere manier op te vangen. Deze bezuiniging was ons een bezuiniging teveel, zo gaf onze woordvoerder Vincent Stijns eerder al aan in de politieke markt. Hij benaderde voor het amendement ook de eenmansfractie van TrotsopNL. Hun voorman Jacques Breuker gaf aan maar wat graag te steunen en wilde zelfs mee indienen. Kortom, Vincent had het voor mekaar. Een amendement met een krappe meerderheid van de raad (19 van 37 zetels) om een forse extra bezuiniging op de allerzwaksten te voorkomen.

Bij het raadsdebat bleek dat er definitief een krappe meerderheid was. Een van de raadsleden van de indienende fracties bleek echter afwezig, wat kan gebeuren. Daardoor zou de krappe meerderheid van 19-18 nu nog niet gehaald worden en konden de stemmen staken met 18-18. Dan zou het amendement over twee weken opnieuw in stemming komen en aangenomen worden. TrotsopNL bleek zich echter bedacht te hebben. Breuker stemde tegen. Een forse tegenvaller want hij had niks aangegeven: Breuker hield onverwachts zijn hand naar beneden toen er voor gestemd moest worden. Hij droeg daarmee bij aan het verwerpen van het amendement met 19 tegen 17 stemmen.

Het intrekken van steun voor een amendement kan natuurlijk. Maar het was een belangrijk amendement voor een kwetsbare doelgroep. En hij had gezwegen over zijn ingetrokken steun, er volgde geen uitleg. Breuker zit met zijn zetel in de raad naast de PvdA-fractie en had dit eenvoudig kunnen melden, voorafgaand aan de stemming. Mag je dan als fractie boos zijn op zo’n actie? Een actie waarvan Breuker in de krant ondertussen aangeeft dat hij er geen spijt van heeft. Want zo geeft hij aan in De Stentor: ‘ik wil me blijven profileren en dat heb ik nu ook gedaan’.

Ik kan niet anders dan concluderen dat Breuker en TrotsopNL zich dan geprofileerd hebben over de rug van de allerzwaksten, die niet voor niets in een armoederegeling zitten. Dit is een actie waar we terecht verontwaardigd en boos over mogen zijn. Het feit dat het niet-collegiaal is om zo met de andere indienende fracties om te gaan, is nog het kleinste probleem. Maar vanwege ‘profilering’ laat je niet de mensen in de armoederegeling vallen.

En hoe gaan we hier nu mee om? Het amendement is verworpen en de bezuiniging wordt doorgevoerd, met dank aan o.a. Breuker en TrotsopNL. Vreemd, terwijl hij in diezelfde Stentor ook meldt dat hij vindt dat ‘minima in deze tijden al te vaak de klos zijn’.

Wij gaan hier als PvdA-fractie sociaal mee om. Breuker zit met zijn zetel naast ons en is al sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 een zoekende fractie, die steun zoekt bij anderen. En die kon hij bij meer fracties ook altijd krijgen. Ook bij ons als dat nodig is. Zoals we al deden als collega-raadsleden, blijven we hem ook nu bijpraten over procedures en voorstellen, blijven we hem straks welgemeend adviseren als hij daar om vraagt en zullen we er zijn voor een collega. Een collega waar we boos op zijn maar waarbij we die onvrede sociaal gaan oplossen.

Want een fractie die zo dolend en zoekend is naar inhoud en profiel kunnen we dan beter helpen om te verbeteren. Hopelijk komt die sociale houding dan ook op hem over en steunt hij de volgende keer wel een voorstel om het op te nemen voor de groep mensen die het sociaal moeilijk heeft. Dat is dan pas een profiel waar je Trots op kan zijn.

Rob de Geest
Raadslid PvdA Deventer

zaterdag 4 februari 2012

Kooprecht huurwoning rampzalig idee

Opiniestuk in De Stentor / Deventer Dagblad | zaterdag 4 februari 2012

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch en PvdA-raadslid Rob de Geest betogen waarom zij de kabinetsplannen voor de verkoop van 75% van de sociale woningen een rampzalig idee vinden, ook voor Deventer.

Mensen staan in de rij voor een huurwoning. Koopwoningen zijn aan de straatstenen niet te slijten. En wat stelt het kabinet Rutte voor? Verkopen die huurwoningen! 75 procent van de totale voorraad sociale huurwoningen moet verplicht in de aanbieding, dat zijn 1,8 miljoen woningen. In Deventer gaan dan potentieel 8000 huurwoningen in de verkoop. Het zoveelste ondoordachte volkshuisvestingsvoorstel van dit kabinet. Het einde van de woningcorporatie komt in zicht en daarmee het aanbod van betaalbare kwalitatief hoogwaardige huurwoningen in Nederland. Ook in Deventer. Het vrijemarkt-beleid van Margaret Thatcher is recent niet alleen verfilmd, haar achterhaalde ideeën zijn helaas dagelijkse praktijk met dit kabinet Rutte.

Nederland heeft behoefte aan extra huurwoningen. In Deventer is de gemiddelde inschrijftijd voor een huurwoning toegenomen tot 6 jaar. In veel gemeenten willen steeds meer ouderen op het platteland graag hun woning verkopen en hun laatste levensjaren in een huurwoning doorbrengen. Veel jongeren, starters en middeninkomens kunnen de meeste koopwoningen niet betalen, laat staan dat ze een hypotheek krijgen.

Deze maatregel is niet alleen kapitaalvernietiging van bezit dat door de maatschappij is opgebouwd, het betekent ook een afname van de waarde van het woningbezit van de huidige huizenbezitters. Want hoe meer woningen op de markt komen, hoe lager de waarde van de overige koopwoningen, een eenvoudige economische wet van weinig vraag en teveel aanbod. Er staan landelijk circa 200.000 woningen te koop, waarvan eind 2011 in Deventer bijna 950 woningen. En deze woningen staan lang te koop. Dit effect wordt nog eens verergerd, doordat de kopers van deze woningen, de huidige huurders, de starters van morgen hadden kunnen zijn. Normaliter kopen huurders een eigen huis zodra het inkomen dat toelaat. Nu zal men de bestaande huurwoning gaan kopen. Gevolg: de doorstroming op de woningmarkt blijft uit, het bordje te koop blijft nog langer staan. En voor zoekende huurders komen er geen huizen meer vrij omdat het aantal huurwoningen daalt.

Ook voor woningcorporaties betekent deze maatregel grote onzekerheid. Hun bezit en onderpand wordt onzekerder, het kan morgen immers verkocht zijn. Daarnaast zal men tegen hogere rente moeten lenen om plannen gefinancierd te krijgen. Meer kosten voor de corporatie betekent hogere huren en besparingen op onderhoud. Waarom zou een eigenaar in een woning investeren om hem energiezuinig te maken als hij morgen gedwongen verkocht kan worden? Om maar te zwijgen over de gatenkaas die in het bezit van de corporaties wordt geslagen. Een wijk als het Oostrik in Deventer heeft zo al zijn versnipperde problemen door het verkochte huurbezit. En in een wijk als het Rode Dorp is het onderhoud van de huurwoningen al jaren een probleem. In Groot-Brittannië, waar dit Thatcheriaanse beleid is doorgevoerd in de jaren ’80 hebben we gezien dat juist het beste corporatiebezit werd verkocht en de slechte woningen overbleven.

Er kan dus maar een nuchtere conclusie mogelijk zijn; het voorstel voor verplicht kooprecht van corporatiewoningen moet de prullenbak in. Dat is het beste voor starters, huurders en huizenbezitters, ook in Deventer.

Jacques Monasch, Tweede Kamerlid PvdA en woordvoerder woningmarkt
Rob de Geest, Raadslid PvdA Deventer


dinsdag 1 maart 2011

VVD en CDA steken kop in het zand over gemengd onderwijs

De PvdA is er niet gerust op dat in Deventer het beleid voor gemengde scholen voort kan worden gezet. De ommezwaai van CDA-minister Van Bijsterveldt, waardoor het tegengaan van zwarte scholen geen overheidsbeleid meer is, zet de initiatieven voor gemengd en kwalitatief goed onderwijs in veel gemeenten onder druk. Dat is mogelijk ook het geval in Deventer. Het Kabinet van VVD en CDA vindt het geen probleem dat kinderen van verschillende achtergronden elkaar niet langer op school ontmoeten en leren kennen. Ondanks woorden van VVD-wethouder Swart in de NRC van 12 febr. jl. – dat het beleid van de gemeente Deventer gewoon zal worden voortgezet, ongeacht de nieuwe koers van de regering – is de PvdA-fractie er niet gerust op.

PvdA-raadslid Çetin Yildirim: “Onderwijs is meer dan alleen rekenen en taal. De kwaliteit van onderwijs blijkt ook uit de voorbereiding die kinderen meekrijgen om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit. De school is juist de plek bij uitstek waar ze met elkaar leren omgaan. Dat gaat overboord door de koerswijziging van het Kabinet.”

Nu al geldt dat veel zwarte scholen vooral worden bevolkt door achterstandsleerlingen. Er is niet alleen sprake van sociaaleconomische achterstand maar ook van grote taalachterstand. Dit probleem speelt voornamelijk op de ‘mono-etnische’ scholen, oftewel scholen met een erg eenzijdige etnische samenstelling. Kinderen moeten in de gelegenheid worden gesteld om meer te oefenen om de Nederlandse taal goed te leren. Yildirim: "juist om dit mogelijk te maken en om het te stimuleren is een actieve rol van zowel de lokale als de landelijke overheid van belang”.

De PvdA is er niet gerust op dat de nieuwe kabinetskoers geen gevolgen heeft voor Deventer, aangezien de gemeente geen verdere ondersteuning meer zal ontvangen vanuit Den Haag. Zij hoopt en rekent er dan op dat de verantwoordelijk wethouder ook echt alles in het werk te stellen om lokaal wel in te blijven zetten op gemengd onderwijs, ook op eigen kracht en met eigen middelen.

Cetin Yidirim: ”Wat mij betreft gaan we in Deventer door op de ingeslagen weg. Dat wil zeggen dat we samen met de scholen en besturen zorgen voor goed onderwijs op elke school en een leerlingensamenstelling, die een afspiegeling is van de wijk of buurt waar de school staat. We moeten breed blijven inzetten op het tegengaan van de ‘witte vlucht’ in wijken en scholen.”

Ingezonden brief PvdA: Een dooie mus van het CDA voor Bathmen

Door Rob de Geest en Patricia Wiebinga

In november sprak de Tweede Kamer over het voornemen van CDA-minister Eurlings om een spoorboog aan te leggen langs Deventer of Bathmen zodat het goederenvervoer hier fors zou kunnen toenemen. De variant door Colmschate werd door de minister voor het debat al ingeslikt. Een motie om ook alle andere varianten met spoorbogen in Deventer en omgeving te schrappen als mogelijke alternatieven haalde het niet. De CDA-woordvoerder in de Kamer was een van de grootste criticasters van die motie. Alle opties moesten gewoon voor onderzoek op tafel blijven. De motie werd uiteindelijk met 62 tegen 84 stemmen afgewezen, doordat het CDA samen met VVD, PVV en D66 tegen stemde. Daarmee bleven de spoorbogen bij Bathmen reële opties en het gevaar dat een van de twee er uiteindelijk komt ook.

Mede dus dankzij het CDA, dat in verkiezingstijd nu even gemakshalve vergeet wat zijn rol in dit verhaal was. CDA-gedeputeerde en -lijsttrekker Theo Rietkerk verkondigde maandag jl. in het NS-station van Deventer tegen extra goederenvervoer in Oost Nederland te zijn en ook tegen de spoorboogvarianten die Bathmen boven het hoofd hangen (de Stentor van dinsdag 21 februari jl.). Een verstandige positie voor het CDA. Ze sluit zich daarmee aan bij het standpunt dat al meer partijen in het najaar van 2010 verkondigd hebben. Dat het CDA er pas nu mee komt nemen we dan maar even voor lief.
Het gebeurt niet vaak maar er zijn momenten dat standpuntwisselingen bij het CDA positief verrassen. Dit is er zo een.

Maar Rietkerks uitlatingen wijken dus nogal af van het standpunt van de CDA-Tweede-Kamerfractie en de inzet van die fractie bij het Kamerdebat in november 2010. In dat debat in Den Haag had het CDA er toen al voor kunnen zorgen dat deze spoorboogvarianten van de tekentafel waren geveegd. Dan was dat probleem voor Bathmen nu niet meer aan de orde geweest. En bovendien ondergraaft Rietkerk zijn eigen “duidelijke stellingname” nog eens door toch ook weer opties open te houden voor “ruimte voor extra goederentreinen” (!) door innovaties in te toekomst, aldus het artikel in de Stentor. Wordt Bathmen hier blij gemaakt met een dooie CDA-mus?

Zelfs CDA-minister Donner zou maandag naar Deventer zijn gekomen om zich tegen het voornemen van zijn partijgenoot Eurlings uit te spreken. Misschien kwam het goed uit dat hij even niet aanwezig kon zijn bij de verkondiging van het provinciale CDA-standpunt over de spoorbogen. Het is namelijk maar de vraag wat nu het échte CDA-standpunt is, als het er uiteindelijk op aan komt in Den Haag. Rietkerk kan het roepen in zijn campagne, maar in Den Haag laten zijn partijgenoten tot nu toe nog alle opties op tafel. Dan is het hard nodig om dit CDA-standpunt met argusogen te bekijken en er niet zomaar op te vertrouwen. Tot die tijd zijn de ‘scherpe stellingnames’ van Rietkerk boterzacht.

De PvdA is zowel lokaal als in Provinciale Staten en de Tweede Kamer duidelijk geweest: die spoorbogen moeten er niet komen. Dat is pas helder.

Rob de Geest
Raadslid PvdA Deventer

Patricia Wiebinga
Statenlid PvdA Overijssel

maandag 10 januari 2011

Verslag PvdA Ledenbijeenkomst 8 jan. 2011

‘Zorg, en arbeid en sociale zekerheid’
Vincent StijnsOp 8 januari was ik aanwezig bij de druk bezochte ledenraadbijeenkomst in Utrecht. James van Lidth de Jeude mocht de dagvoorzitter zijn. Meer dan 200 aanwezigen gingen diverse thema’s bespreken. Daarbij werd gebruik gemaakt van de bij ons welbekende rondetafelgesprekken. Iedereen mocht 2 thema’s bijwonen. De thema’s liepen uiteen van natuur en milieu tot ontwikkelingssamenwerking. Zelf heb ik gekozen voor het thema ‘zorg’ (m.n. gericht op het aspect marktwerking) en het thema ‘arbeid en sociale zekerheid’ (m.n. gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt).

Zorg

De sfeer rondom het thema zorg kan kortweg worden omschreven als: meer overheid en minder markt. Continuïteit en betrouwbaarheid van de zorg is belangrijk voor burgers. Dat lukt onvoldoende als er om de paar jaar aanbesteed moet worden. En natuurlijk zijn de oplopende zorgkosten een probleem. Dat is voor de mensen zo (denk aan steeds meer eigen bijdragen, en steeds hoger wordende zorgpremies), maar dat is ook voor de overheid een probleem. Daarom moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat mensen vroegtijdig zorg nodig hebben. (Dit is overigens een punt waar deze regering totaal niet op inzet, behalve dan het instellen van steeds meer eigen bijdragen, wat er hooguit voor zorgt dat mensen langer blijven zitten met een probleem waardoor het gevaar dreigt dat problemen verergeren en niet vroegtijdig worden aangepakt.) Preventie is dus waarop we moeten inzetten. Dat vraagt van burgers om naar elkaar om te zien op het moment dat dingen mis dreigen te lopen. En dat vraagt van de overheid (lees gemeente) om samen met lokale welzijns- en zorginstellingen goede wijkgerichte voorzieningen te treffen. Dicht bij de mensen dus. Die toegankelijk zijn voor iedereen en waar ‘ontmoeting en samenzijn’ centraal staat. Gewoon sociaal dus. “Een onsje welzijn kan een kilo zorg voorkomen”, zo bracht ik in. Het belang van welzijn mag niet onderschat worden. Het heeft een centrale functie om de toenemende vraag naar zorg het hoofd te kunnen bieden.

Arbeid en sociale zekerheid
Na de ‘zorgtafel’ kwam ik bij de tafel over arbeidsmarkt en sociale zekerheid te zitten. Het ging met name over de kabinetsplannen gericht op mensen met een arbeidshandicap. Het kabinet stelt o.a. het systeem van ‘loondispensatie’ voor. Dit komt er simpelweg op neer dat mensen met een arbeidshandicap op of (meestal) onder het wettelijk minimum loon uit komen, terwijl ze gewoon aan het werk zijn. Dat is uiteraard onacceptabel. En het leidt er ook toe dat mensen die eigenlijk hartstikke gemotiveerd zijn om te gaan werken, nu zullen zeggen: “bekijk het maar, het levert toch niets op”. Of zoals ik het zelf verwoordde: dit kabinet creëert de ‘zorgwekkende werkmijder’. Dit werd direct door mijn linker buurman aan de tafel bevestigd. Hij gaf aan een baan te hebben op een sociale werkplaats, en dit is de wijze waarop zijn collega’s hierover praten. Zij voelen zich aan de kant gezet omdat zij ‘een smetje’ hebben. Dat moeten we dus niet willen! Veel beter is het systeem van loonkostensubsidie zoals dat in Deventer al jaren (door Sallcon) wordt toegepast. Een meerderheid van de pakweg 750 mensen uit de gemeenten Deventer en Olst Wijhe die in de Wsw zitten werken hierdoor gewoon bij een echte baan, met een eigen salaris binnen de daar geldende CAO. Veel socialer dus. En ook veel slimmer, want deze mensen doen nuttig werk. Dat geeft een gevoel van meedoen en erbij horen, en levert profijt op voor ons allemaal.
Verder is er ook gesproken over de (steeds problematischer wordende) rechtspositie van zzp’ers, en over de problemen die 50-plussers kunnen ondervinden om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt.


Tsja, en een bijeenkomst moet ook afgesloten worden. Dat mocht Job Cohen doen. Hij ging hierbij in op diverse vragen die vanuit de zaal gesteld werden. Het was alles bij elkaar een leerzame middag. En nu op naar de provinciale verkiezingen!


zaterdag 9 oktober 2010

Spoorboog van de baan, aandacht scherp houden

Minister Eurlings heeft donderdag jl. (8 okt. 2010) aangegeven dat de spoorboog bij Colmschate er definitief niet komt. Bewoners van Colmschate en de Deventer politiek hebben zich vanaf bekend worden van de plannen hiertegen gekeerd. Ook een groot deel van de Kamer had reeds aangegeven niks in deze variant te zien. De minister heeft nu besloten niet door te zetten op deze variant.

De fractie van de PvdA feliciteert het bewonerscomité tegen de spoorboog bij Colmschate met dit resultaat. "Met bewondering hebben we de afgelopen maanden gezien hoe de bewoners de aandacht op de discussie wisten te vestigen en hun boodschap onder de aandacht hebben gebracht van de lokale en landelijke politiek", aldus PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer en PvdA-woordvoerder Rob de Geest.

De PvdA-fractie is van mening dat de variant voor een kleine spoorboog bij Colmschate te grote effecten zou hebben op de directe omgeving en daarmee een onmogelijk voorstel was. Nu deze variant van tafel is, is het nog steeds van belang dat de aandacht voor plannen met het goederen vervoer en mogelijke spoorvarianten bij Deventer (Bathmen) niet verslapt.
De fractie heeft al eerder aangedrongen op het nauwkeurig in beeld brengen van alle mogelijheden en de (milieu)effecten van alle varianten voor toename van goederenvervoer over het spoor. Varianten voor een spoorboog bij Bathmen zijn dus geen logisch gevolg van het niet doorgaan van de spoorboogplannen bij Colmschate. Ook hier zullen nut, noodzaak en effecten eerst in beeld moeten komen.

Het nieuwe kabinet moet hier nu wel zorgvuldig optreden en tijdig volledige informatie en ideeen uitwisselen met de gemeente en bewoners.

vrijdag 16 april 2010

Coalitie gevormd, akkoord gepresenteerd, nu aan het werk!

Vandaag presenteerde de nieuwe coalitie haar coalitieakkoord voor de periode 2010-2014. Vanaf half maart is er hard gewerkt door de vier fractie - PvdA, D66, VVD en ADB - om tot een gezamenlijk programma voor de komende vier jaar te komen. Een mooi proces waarbij de sfeer tussen de fracties bij de voorbereidende gesprekken al erg goed was. Vandaag kon het product van die fijne samenwerking in de afgelopen gepresenteerd worden. Voor de PvdA zal Jos Pierey een echte PvdA-portefeuille gaan invullen in het nieuwe College. Naast Werk en Inkomen zal hij Herstructurering voor zijn rekening nemen. Ook ontfermt hij zich over de portfeuille Milieu en Duurzaamheid. Tot slot heeft hij grondbeleid en vastgoed in de portefeuille. Een zware portfeuille dus voor de komende jaren. We gaan er nu met college en raad weer tegenaan. Er ligt nog het nodige werk voor ons. Het akkoord is afgerond en gepresenteerd, nu aan het werk.